Regulaminy

Regulamin Główny

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa w FUNCON 2018, czyli zlotu fanów (zwanego dalej „Imprezą”), który odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy przy ul. Moszczanickiej 9
 2. Organizatorem Imprezy jest Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki „Parzenica”, mająca swoją siedzibę przy ul. Wyzwolenia 30 w Żywcu, kod pocztowy 34-300, nr KRS 0000667799(zwanym dalej Organizatorem”). Impreza rozpoczyna się w dniu 24 Sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00, a kończy się 26 Sierpnia 2018 roku o godzinie 15.00.
 3. Uczestnikiem konwentu jest osoba fizyczna, która pojawiła się na terenie imprezy odebrała  akredytację i poświadczyła własnoręcznym podpisem jej odbiór. Osoby poniżej 18 roku życia, mogą wejść na teren konwentu tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów. Wzorzec zgody jest do pobrania TUTAJ.
 4. Cegiełka poświadczająca Akredytację może zostać odebrana przed wejściem na konwent. Odebranie Akredytacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem podstawowych zasad BHP i Ochrony przeciw pożarowej Szkoły oraz niniejszego Regulaminu i Regulaminu Szkoły.
 5. Miejscem odbioru akredytacji jest wejście do budynku ZSAiO w Żywcu. Dowodem odebrania akredytacji jest identyfikator. Każdy uczestnik otrzyma identyfikator przed wejściem na Imprezę.
 6. Identyfikator powinien być podpisany i noszony przez cały czas trwania Imprezy w widocznym miejscu. Na wezwanie organizatora lub ochrony, każdy uczestnik powinien okazać identyfikator. Brak identyfikatora oznacza konieczność natychmiastowego udania się do Stoiska Akredytacyjnego przy wejściu celem wyrobienia identyfikatora zastępczego.
 7. Zgubienie identyfikatora jest równoznaczne z koniecznością zakupienia duplikatu,­ duplikat jest wydawany na stoiskach z akredytacją w cenie 5 zł.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy sprzedaży akredytacji bez podania przyczyny.
 9. Na teren Imprezy nie wolno wnosić żadnych materiałów wybuchowych ani broni. Wszelką broń służącą za rekwizyt do konkursu Cosplayu można wnieść tylko za zgodą ochrony lub uprzednią zgodą organizatorów (zostanie ona oznaczona kolorową taśmą).
 10. Na terenie Budynku programowego Imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz posiadania i spożywania środków psychotropowych, alkoholu oraz innych używek.
 11. W razie podejrzenia o wnoszenie rzeczy zabronionych na teren Budynku programowego Imprezy, uczestnik powinien dobrowolnie okazać zawartość torby/plecaka ochronie.
 12. W razie odmowy dobrowolnego okazania zawartości plecaka/torby, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia uczestnika z terenu Budynku programowego Imprezy. Na żądanie i koszt osoby podejrzewanej o złamanie pkt 11 i 12 niniejszego regulaminu, istnieje możliwość wezwania Policji do wyjaśnienia sprawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie dopuszczenia do wybranych atrakcji uczestników poniżej 18 roku życia. Wejście na takie atrakcje jest możliwe tylko za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem, poświadczającego wiek uczestnika. Takie atrakcje (o ile bedą się odbywać podczas imprezy)będą oznaczone w informatorze adnotacją „+18”.
 14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość do zmiany programu Imprezy, wynikającą z zdarzeń losowych niezależnych od Organizatorów.
 15. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego oraz zachowywania porządku na terenie Imprezy.
 16. Odpowiedzialność finansową i prawną za wyrządzone szkody ponoszą sprawcy.
 17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki na terenie Imprezy.(Po imprezie na stronie wydarzenie w razie znalezienia rzeczy pojawi się spis takowych przedmiotów w celu zwrócenia ich właścicielom na ich koszt)
 18. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 19. W razie zgłoszenia wypadku Organizator zapewnia pierwszą pomoc przed medyczną.
 20. Nie stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Szkoły, poleceń organizatora, pracowników ochrony lub zachowywanie się w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu innych lub mieniu obiektów będących terenem Imprezy, może skutkować koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy oraz pozbawieniem możliwości dalszego uczestnictwa w Imprezie. W takich wypadkach nie przysługuje zwrot kosztów utraconej akredytacji.
 21. Konwent jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie jest imprezą masową w myśl ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504)

Regulamin Stoisk Wystawowych

Niniejszy regulamin dotyczy zasad uczestnictwa Wystawców w FUNCON 2018, czyli zlocie fanów (zwanym dalej „Imprezą”), który odbędzie się na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy przy ul. Moszczanickiej 9

 1. Organizatorem Imprezy jest Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki „Parzenica”, mająca swoją siedzibę przy ul. Wyzwolenia 30 w Żywcu, kod pocztowy 34-300, nr KRS 0000667799(zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Impreza rozpoczyna się w dniu 24 Sierpnia 2018 roku o godzinie 12.00, a kończy się 26 Sierpnia 2018 roku o godzinie 15.00.
 3. Chęć wystawienia stoiska można zgłaszać w datach 15.05.2018-01.08.2018 z możliwością wcześniejszego zakończenia przyjęć ze względu na wyczerpanie powierzchni.
 4. O przyjęciu stosika decyduje koordynator po zapoznaniu się z ofertą oraz walorami stoiska.
 5. Wystawcą jest osoba/firma która dokonała rezerwacji stoiska i które zostało przez koordynatora wystawców przyjęte oraz opłacone na ustalonych warunkach.(Barter/Faktura)
 6. Wykupienie powierzchni sprzedażowej oraz wejściówek z nią związanych równa się z zaakceptowaniem podstawowych zasad BHP i Ochrony przeciw pożarowej Szkoły oraz niniejszego Regulaminu, Regulaminu Szkoły i Regulaminu głównego Imprezy.
 7. Dowodem opłacenia akredytacji jest identyfikator. Każdy uczestnik otrzyma identyfikator przed wejściem na Imprezę.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odmowy sprzedaży powierzchni wystawowej bez podania przyczyny.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za towar wystawiony na stoiskach.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji stoisk pod kątem towaru i tematyki aby współgrały one z tematyką imprezy.
 11. Na stosikach obowiązuje zakaz sprzedaży materiałów niedozwolonych oraz o tematyce +18, a także takich z grafikami do których wystawca nie posiada odpowiednich praw własności intelektualnej.
 12. Nie stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Szkoły, poleceń organizatora, pracowników ochrony lub zachowywanie się w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu innych lub mieniu obiektów będących terenem Imprezy, może skutkować koniecznością natychmiastowego opuszczenia terenu Imprezy oraz pozbawieniem możliwości dalszego uczestnictwa w Imprezie. W takich wypadkach nie przysługuje zwrot kosztów utraconej akredytacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odwołać się można do organizatora głównego lub organizatora ds wystawców, ich decyzja jest ostateczna.